Artikel 1.

De rechtsverhouding tussen Marie-Bénédicte Jewellery Design, (hierna “Marie-Bénédicte de Schryver” genoemd), gevestigd te 9000 Gent, Eekhout 16, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0589 872 044, en de Klant, wordt beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). Contactgegevens: Marie-Bénédicte de Schryver, tel: 00 32 (0) 9 324 56 45, info@mariebenedicte.com

Artikel 2.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op elke verkoop, elke herbewerking van bestaande materialen of juwelen van de klant en het repareren van juwelen. De overeenkomst komt tot stand:

  • Ingeval van betaling door de koper van een juweel via de online shop
  • Ingeval van de aanvaarding door Marie-Bénédicte de Schryver van het door de klant geplaatste order, gevraagde bijzondere opdracht of gevraagde reparatie

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing van zodra de klant een order plaatst, een bijzonder opdracht of reparatie vraagt. Hierdoor erkent de Klant uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren. Hoewel Marie-Bénédicte de Schryver er alles aan doet om de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Marie-Bénédicte de Schryver het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen te annuleren.

Artikel 3.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en steeds inclusief B.T.W. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. De vermelde prijzen op de website en in de online shop gelden op moment van publicatie op de site, deze prijzen zijn onderhevig aan prijsschommelingen omwille van de fluctuaties van prijs in de edelmetalen en stenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn een goede indicatie, maar kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij de prijzen voor een order, bijzondere opdracht of herbewerking en reparatie is de 21% BTW opgenomen in de offerte. Voor een opdracht, vanaf het moment van aanvaarding van de offerte, wordt 50% van de te factureren prijs vooraf betaald via overschrijving. Het saldo van de prijs is verschuldigd vooraleer de Klant de creatie komt afhalen en zonder dewelke geen afhaling kan gebeuren. Alle betalingen gebeuren via overschrijving of kredietkaart. Alle betalingen moeten op voorhand gebeuren. Bij aankoop via de webshop worden de leveringskosten afzonderlijk aangerekend.

Artikel 4.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Marie-Bénédicte de Schryver beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Marie-Bénédicte de Schryver zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te eisen. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Marie-Bénédicte de Schryver.

Artikel 5.

Voor bijzondere opdrachten na herbewerkingen van bestaande materialen en/of juwelen die de Klant met het oog op het uitvoeren van de opdracht/herbewerking/reparatie in het beheer van Marie-Bénédicte de Schryver achterlaat, wordt dit juweel/materiaal beschreven. Het achterlaten door de Klant van een bestaand juweel/edelsteen/materiaal kan niet aanzien worden als een afbetaling.

Artikel 6.

De levering van de bestelling kan tot 4 à 12 weken na betaling plaatsvinden. De Klant komt de bestelling afhalen bij Marie-Bénédicte de Schryver, behoudens andere afspraak. Bij de bestelling van juwelen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Juwelen besteld in de webshop die in voorraad zijn worden binnen een termijn van twee werkdagen tot maximum 3 weken verzonden.

Artikel 7.

Herroepingsrecht: enkel de juwelen aangekocht via de webshop (dus geen op maat gemaakte juwelen of juwelen die volgens de wens van de Klant werden aangepast, trouwringen en verlovingsringen) kunnen binnen de 14 dagen geretourneerd worden. Uiterlijk binnen 14 dagen nadat Marie-Bénédicte de Schryver van uw beslissing in kennis werden gesteld, zal Marie-Bénédicte de Schryver de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Indien het juweel dat wordt geretourneerd beschadigd is, wordt een schadevergoeding gevorderd ter compensatie voor de waardevermindering die het juweel door de beschadiging ondergaan heeft.

Artikel 8.

Bij aankoop van een handgemaakt juweel van Marie-Bénédicte de Schryver heeft de klant recht op twee jaar garantie. Deze garantie is enkel geldig wanneer de schade is ontstaan als gevolg van verborgen gebreken of constructiefouten aan het desbetreffende product. De herstelling of wissel van het product is dan ook voor de rekening van Marie-Bénédicte de Schryver. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. In dat geval wordt de herstelling, indien gewenst, doorgerekend aan de klant.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Marie-Bénédicte de Schryver zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan, gemeld te worden. Nadien vervalt elk recht op herstelling en/of vervanging.

Artikel 9.

Elke klacht moet binnen de 14 dagen na leveringsdatum, via aangetekend schrijven met bijhorende foto’s van het juweel gemeld worden.

Artikel 10.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Bij betwistingen kan de consument contact opnemen met het Online Dispute Resolution-platform. Dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show